MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 20. června 2024

Pozvánka pre remeselníkov na JD

pozvanie na MFSF Jánošíkov dukát 2024

Vážení priatelia,

v mene organizačného štábu Medzinárodného festivalu slovenského folklóru JÁNOŠÍKOV DUKÁT dovoľujem si Vás pozvať na 25. ročník tohto ojedinelého folklórneho podujatia v Českej republike.
MFSF Jánošíkov dukát sa uskutoční v dňoch  9. - 11. augusta 2024 vo Valašskom múzeu v prírode v Rožnove pod Radhoštěm, Česká republika.

Na tomto podujatí chceme návštevníkom a divákom ukázať i tradičné ľudové umenie spojené s predvedením výroby výrobkov starých ľudových remesiel s možnosťou predaja týchto výrobkov.
Organizátori festivalu garantujú pozvaným výrobcom a predávajúcim
•zaistenie stánku bez poplatku
•prezentujúci, či predávajúci majú túto predajnú činnosť a vstup zdarma
•dovoz a odvoz výrobkov rieši sám dovozca
•ubytovanie pre jednu osobu (predávajúci) zabezpečujeme v našej réžii (ubytovanie ďalších osôb vo vlastnej réžii)
•na tomto festivalu je možné prezentovať a predávať iba výrobky ľudovej tvorby
•s návratkou poslať kópiu živnostenského listu, alebo oprávnenie k živnosti
•výrobcovia, predajcovia potravín zaslať kópiu povolenia hygieny

Prezentácia výrobcov, predávajúcich, remeselníkov je na štábu festivalu v areálu valašského múzea v drevenom mestečku v Rožnove pod Radhoštěm 10. 8. 2024 od 07.00 hod., alebo 11. 8. 2024 od 07.00 hodín.
Pokiaľ prijmete naše pozvanie na tento festival, žiadam Vás o potvrdenie účasti obratom, najneskôr do 31. mája 2024. Priloženú návratku a ostatné formuláre zašlite na emailovú adresu. V prípade, že do stanoveného termínu neobdržíme potvrdenie vašej účasti, predpokladáme, že o účasť a svoju prezentáciu na tomto festivale nemáte záujem. Na prihlášky došlé po vyše uvedenom termíne nebudeme brať ohľad. Účasť ľudových remeselníkov je limitovaná počtom, preto si organizátori festivalu vyhradzujú právo výberu. Každý prihlásený remeselník a ľudový výrobca dostane písomné vyrozumenie do 25. júna 2024 o účastí, neúčasti na tomto festivale.

Tešíme sa na Vašu odpoveď i na stretnutie s Vami.

S priateľským pozdravom
Dr. Vlastimil FABIŠIK
riaditeľ festivalu

Chodská 2829/19i, 612 00, Brno
mob.: +420 603 445 279

e-mail: remeselnici@janosikovdukat.cz